Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MOODS COLLECTION  B.V. hierna ook te noemen Moods Collection  gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven

Artikel 1: Toepasselijkheid.
1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten van Moods Collection , alsmede de uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door deze algemene voorwaarden.
2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van door wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Ook overigens moeten afwijkingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk met Moods Collection  worden overeengekomen.
4. Indien Moods Collection  schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven deze voorwaarden, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, voor het overige van kracht.
5. Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan wederpartij geen rechten voor toekomstige overeenkomsten ontlenen.

Artikel 2: Totstandkoming.
1. Het doen van offerte door Moods Collection  geschiedt verblijvend en verbindt haar niet dienovereenkomstig te contracteren. De overeenkomst is eerst tot stand gekomen, zo Moods Collection  de opdracht schriftelijk heeft bevestigd aan wederpartij danwel met de feitelijke uitvoering daarvan een aanvang heeft gemaakt.
2. Eventueel later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen alsmede mondelinge toezeggingen gedaan door Moods Collection , zijn slechts bindend indien Moods Collection  deze schriftelijk heeft bevestigd danwel met de feitelijke uitvoering daarvan een aanvang heeft gemaakt.
3. De toepasselijkheid van het bepaalde in artikel 3:61 lid 2 en 3 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Voor eventuele leveranties waarvoor gezien aard en omvang geen offerte en/of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur als opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
5. Moods Collection  is bevoegd voor een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgave. Zo mogelijk zal Moods Collection  hieromtrent met wederpartij overleg plegen.

Artikel 3: Prijzen
1. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen gebaseerd op de tijdens de offerte - respectievelijk orderdatum geldende inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en andere overheidslasten, assurantiepremies en andere kosten.
2. Ingeval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren is Moods Collection  bevoegd de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de totstandkoming van de overeenkomst moeten worden gemeld.
3. Indien wederpartij is aan te merken als consument in de zin van afdeling 3, titel 5 van boek 6 van het B.W., is deze bevoegd de overeenkomst te ontbinden ingeval Moods Collection  tot prijsverhoging overgaat binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.
4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, gelden alle opgegeven prijzen exclusief BTW.

Artikel 4: Levering en transport.
1. De overeengekomen levertijd gaat eerst in wanneer Moods Collection  in het bezit is van alle noodzakelijke gegevens, tekeningen etc. voor de juistheid waarvan wederpartij heeft in te staan. Voornoemde levertijd geldt bij benadering en wordt geacht niet fataal te zijn.
2. Levering der zaken geschiedt af magazijn van Moods Collection , tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Indien partijen, in afwijking van de in het vorige lid bepaalde hoofdregel, schriftelijk levering franco aan het adres van wederpartij zijn overeengekomen, is Moods Collection  slechts verplicht daar te leveren waar dit met het door haar gekozen vervoermiddel op normale wijze mogelijk is en is zij gerechtigd transportkosten aan wederpartij in rekening te brengen.
4. Slechts indien franco levering is overeengekomen, en behoudens het bepaalde in lid 5 van dit artikel, geschiedt het transport voor rekening en risico van Moods Collection .
5. Indien wederpartij niet of niet tijdig op het magazijn van Moods Collection  respectievelijk de in lid 3 van dit artikel bedoelde plaats afneemt, om welke reden dan ook, heeft Moods Collection  het recht de zaken voor rekening en risico voor wederpartij naar elders te vervoeren en te doen opslaan.
6. Indien de zaken binnen drie maanden na de aanbieding ter levering niet door wederpartij zijn afgenomen, is Moods Collection  gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van schade, kosten en interest, welke vergoeding tenminste 10% van de netto factuurwaarde der te leveren zaken zal bedragen.
7. Bij iedere inontvangstname door wederpartij is zij gehouden een afleveringsbon/ orderbevestiging te ondertekenen. Indien wederpartij zulks nalaat, zal dit door of vanwege Moods Collection  op de afleveringsbon/orderbevestiging worden vermeld, welke vermelding in de plaats treedt van de hiervoor bedoelde ondertekening door wederpartij.

Artikel 5: Risico/eigendomsvoorbehoud.
1. Het risico met betrekking tot de te leveren zaken gaat over op wederpartij op het moment dat de te leveren zaken zijn geïndividualiseerd en door wederpartij kunnen c.q. moeten worden geladen, danwel, indien levering franco aan het adres van wederpartij is overeengekomen, op het moment dat deze zaken aan wederpartij ter levering zijn aangeboden.
2. Alle door Moods Collection  geleverde zaken blijven haar eigendom tot het moment van volledige betaling van al hetgeen wederpartij jegens Moods Collection  verschuldigd is.
3. In de gevallen, genoemd in artikel 16 van deze voorwaarden, heeft Moods Collection  het recht de order of het gedeelte daarvan dat nog moet worden geleverd te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet (geheel) betaalde als eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, doch onverminderd alle rechten op schadevergoeding. In die gevallen is iedere vordering welke Moods Collection  op wederpartij heeft ineens en direct opeisbaar.
4. Wederpartij verstrekt op eerste verlangen van Moods Collection  een volmacht om (nog) niet betaalde zaken onmiddellijk terug te (doen) nemen, waar deze zich ook bevinden. Wederpartij is verplicht om de door Moods Collection  geleverde zaken, zo lang deze niet worden gebruikt, kenbaar afgescheiden te houden van andere zaken, alsmede deze niet zonder schriftelijke toestemming van Moods Collection  naar elders te brengen.
5. De door Moods Collection  geleverde zaken kunnen door wederpartij in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch het is wederpartij niet toegestaan zekerheidsrechten op deze zaken danwel op de opbrengst van de verkoop daarvan te vestigen, noch vorderingen die zij uit hoofde van de verkoop daarvan heeft aan derden te cederen.
6. Ingeval nog niet betaalde door Moods Collection  geleverde zaken worden doorverkocht, is wederpartij verplicht zich de eigendom daarvan voor te behouden en haar vorderingen uit dien hoofde tot het verschuldigde bedrag aan Moods Collection  op eerste verlangen van laatstgenoemde te cederen.
7. Zo lang Moods Collection  eigenaar is van de door haar geleverde zaken, is wederpartij verplicht Moods Collection  onverwijld op de hoogte te stellen wanneer zich één van de situaties genoemd in artikel 16 van deze voorwaarden voordoet, en de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator te wijzen op de eigendomsrechten van Moods Collection .

Artikel 6: Monsters/afwijkingen.
1. Eventuele door wederpartij ter hand gestelde monsters dienen slechts ter indicatie van de door Moods Collection  te leveren zaken. Afwijkingen daarvan, voor zoveel op ondergeschikte punten en/of zonder in redelijkheid vast te stellen nadeel, dienen door wederpartij te worden geaccepteerd.
2. In het licht van het hiervoor in lid 1 gestelde, zullen in ieder geval bij alle te leveren zaken afwijkingen in het gewicht toegestaan zijn tot maximaal 10%. Dit afwijkingspercentage zal eveneens zijn toegestaan voor afwijkingen in dikte en formaat doch dit laatste slechts bij ongesneden en gladgesneden formaten. Indien op maat gesneden formaten geleverd dienen te worden is een speling van 1% met een minimum van 5 millimeter toelaatbaar. Deze marge geldt gelijk voor de haaksheid van de gesneden zaken.

Artikel 7: Industriële en intellectuele eigendom.
Voor zoveel Moods Collection  ten aanzien van door of vanwege haar vervaardigde tekeningen, ontwerpen, modellen etc. industriële en/of intellectuele eigendomsrechten kan doen gelden, draagt zij deze rechten niet over op wederpartij doch blijven deze voorbehouden aan Moods Collection , tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bedoelde tekeningen etc. mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Moods Collection  worden gekopieerd, gepubliceerd en/of op enigerlei andere wijze worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt c.q. aan derden ter hand gesteld.

Artikel 8: consignatie.
Indien Moods Collection  met wederpartij overeenkomt dat bepaalde zaken in consignatie zullen worden geleverd, geldt, onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde, het navolgende:
A. levering in consignatie geschiedt steeds voor een gelimiteerde, vooraf vastgestelde periode van maximaal 3 maanden. Na ommekomst van het vastgestelde tijdvak dient wederpartij direct de in consignatie geleverde zaken aan Moods Collection  te retourneren, bij gebreke waarvan wederpartij geacht zal worden deze zaken te hebben gekocht. Moods Collection  zal wederpartij alsdan daarvoor factureren;
B. facturering van de door wederpartij in consignatie geleverde en gekochte zaken zal geschieden tegen de prijs die gold ten tijde van de oorspronkelijke levering;
C. betaling der hiervoor sub B bedoelde facturen dient steeds, in afwijking van de hierna in art. 14 gestelde betalingstermijn, te geschieden onverwijld na ontvangst van die facturen;
D. iedere waardevermindering van de geleverde zaken gedurende c.q. ten gevolge van het verblijf bij wederpartij dient door wederpartij aan Moods Collection  te worden vergoed;
E. het transport van de in consignatie te leveren zaken van en naar wederpartij geschiedt steeds voor rekening en risico van laatstgenoemde, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen;
F. overeenkomstig het bepaalde in art. 5 van deze voorwaarden blijven de in consignatie geleverde zaken eigendom van Moods Collection .

Artikel 9: Reclame.
1. Reclames betreffende geleverde zaken worden slechts in behandeling genomen indien deze binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan Moods Collection  zijn gemeld.
2. Retournering van het door Moods Collection  geleverde in verband met reclames kan slechts plaatsvinden na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming en verzendinstructies van Moods Collection .
3. Indien reclames door Moods Collection  gegrond worden bevonden, kan zij, te harer keuze, hetzij de zaken waarop de reclame betrekking heeft vervangen c.q. herstellen hetzij het factuurbedrag restitueren.
4. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen 8 dagen na verzenddatum door Moods Collection  te zijn ontvangen.
5. Met het verstrijken van de hierboven genoemde termijnen, wordt wederpartij geacht het geleverde alsook de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Moods Collection  in behandeling genomen.
6. Het indienen van reclames ontslaat wederpartij niet van haar verplichtingen uit de met Moods Collection  gesloten overeenkomst(en).

Artikel 10: Aansprakelijkheid.
1. Niet, niet-tijdige of ondeugdelijke levering door Moods Collection  geeft, voor zoveel sprake is van overmacht aan de zijde van Moods Collection , wederpartij geen recht schadevergoeding te vorderen.
2. Moods Collection  kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade die ontstaan is door opzet en/of (grove) schuld van door haar ingeschakelde derden.
3. Onverminderd het in de vorige leden van dit artikel bepaalde aanvaardt Moods Collection  in principe slechts aansprakelijkheid voor directe schade. Voor indirecte schade, waaronder bedrijfs- en gevolgschade is Moods Collection  slechts aansprakelijk voor zover die schade in redelijkheid voor haar rekening dient te komen.
4. De schadevergoedingsplicht welke op Moods Collection  rust ingevolge de voorgaande leden van dit artikel wordt mede beoordeeld op grond van eventuele product- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen van Moods Collection , en wordt in ieder geval beperkt tot een bedrag ad € 4.500,-- per gebeurtenis.

Artikel 11: Overmacht.
1. Onder overmacht zijdens Moods Collection  wordt in deze voorwaarden verstaan: oorlog, oorlogsdreiging, natuurrampen, excessieve tijdelijke stijging van de vraag, onlusten, transportbelemmeringen, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, het niet, vertraagd of niet volledig leveren aan Moods Collection  van bij toeleveranciers bestelde zaken of diensten, staking, bedrijfsblokkades, stiptheidsacties, storingen in het bedrijf van Moods Collection , brand, waterschade, het niet naar behoren functioneren van gebruikte telecommunicatie-voorzieningen, virusinfecties in de programmatuur, alsmede iedere omstandigheid buiten de macht van Moods Collection  - onverschillig of deze ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst was te voorzien - die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt.
2. Mocht Moods Collection  als gevolg van overmacht niet in staat zijn om aan haar verplichtingen te voldoen, dan zal zij, zonder in verzuim te kunnen geraken, gerechtigd zijn de uitvoering der werkzaamheden uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmachtssituatie is geëindigd.
3. In geval van overmacht heeft Moods Collection  het recht de overeenkomst te ontbinden zonder gehouden te zijn de daaruit voor wederpartij voortvloeiende schade te vergoeden.
4. Mocht de overmachtstoestand langer dan twee maanden voortduren, dan zal wederpartij gerechtigd zijn dat deel van de overeenkomst te ontbinden dat betrekking heeft op de uitvoering van die werkzaamheden die tengevolge van de overmacht niet kunnen worden uitgevoerd. Het op dat moment reeds uitgevoerde blijft door wederpartij verschuldigd.

Artikel 12: Opschorting.
1. Moods Collection  is gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien en zolang wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit de met Moods Collection  gesloten overeenkomst en/of daarmee samenhangende overeenkomst(en) voortvloeit.
2. De gevolgen van opschorting zijn volledig voor rekening en risico van wederpartij.
3. Opschorting laat de gehoudenheid tot nakoming van de hiervoor bedoelde verplichtingen van de wederpartij onverlet. Voorts wordt wederpartij alsdan aan Moods Collection  verschuldigd een vergoeding terzake van de door laatstgenoemde als gevolg van de opschorting geleden schade en gemaakte kosten.

Artikel 13: Vrijwaring.
1. Door het geven van opdracht tot publicatie of verveelvoudiging van door enige industrieel en/of intellectueel eigendomsrechtelijke regeling beschermde tekeningen, ontwerpen, modellen etc. die door of namens wederpartij ter beschikking zijn gesteld, verklaart laatstgenoemde dat geen inbreuk wordt gemaakt op enig overheidsvoorschrift danwel industrieel en/of intellectueel eigendomsrecht van derden, en vrijwaart zij Moods Collection  voor de aanspraken van overheid en/of derden van welke aard dan ook voortvloeiende uit die publicatie of verveelvoudiging.
2. Moods Collection  zal, tenzij sprake is van het in lid 1 van dit artikel bedoelde geval danwel overmacht, wederpartij vrijwaren tegen aanspraken van derden, indien en voorzover die aanspraken gegrond zijn op een door toedoen van Moods Collection  veroorzaakte inbreuk op industriële en/of intellectuele eigendomsrechten. Wederpartij is verplicht in geval van een vordering van een derde terzake Moods Collection  binnen 48 uur hierover schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schikkingsonderhandelingen noodzakelijk is.
3. Onverminderd het hiervoor bepaalde, dient wederpartij Moods Collection  terzake van enige schade, waarvoor laatstgenoemde krachtens deze voorwaarden niet aansprakelijk is en waarvoor wederpartij aansprakelijk is, volledig te vrijwaren en haar alles te vergoeden wat zij aan derden uit dien hoofde zal moeten voldoen op grond van een met toestemming van wederpartij gesloten dadingsovereenkomst c.q. een onherroepelijke rechterlijke of daarmee vergelijkbare uitspraak.

Artikel 14: Betaling.
1. Betaling van het factuurbedrag dient te geschieden op de door Moods Collection  aan te geven wijze binnen 30 dagen na factuurdatum en zonder enige korting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Moods Collection  is gerechtigd het totale of een gedeelte van het factuurbedrag te vorderen bij wijze van vooruitbetaling.
3. Eventueel door wederpartij gepretendeerde vorderingen op Moods Collection  welke door laatstgenoemde worden betwist kunnen niet door verrekening met en/of inhouding op het factuurbedrag worden vereffend, doch dienen afzonderlijk te worden gevorderd.
4. Indien wederpartij enig bedrag dat zij verschuldigd is niet tijdig betaalt is Moods Collection  gerechtigd, onverminderd haar rechten ex artikel 16 van deze voorwaarden om bij volgende leveringen contante betaling te vorderen.
5. Iedere betaling van wederpartij strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde rente respectievelijk van de door Moods Collection  gemaakte invorderingskosten, en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

Artikel 15: Rente en kosten.
1. Indien betaling niet binnen de in artikel 14 van deze voorwaarden bedoelde termijn heeft plaatsgevonden, is wederpartij van rechtswege in verzuim en is Moods Collection  gerechtigd om vanaf dat moment een vertragingsrente aan wederpartij in rekening te brengen van 1½% per (gedeelte van een) maand.
2. De te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15%, voor het buitenland 20%, van de door wederpartij verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 125,--.

Artikel 16: Ontbinding.
Indien wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, danwel op (een gedeelte van) haar vermogen beslag gelegd wordt,
b. overlijdt of onder bewind danwel curatele wordt gesteld,
c. enige uit kracht der wet, overeenkomst of deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt,
d. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging van de doelstelling van haar bedrijf,
heeft Moods Collection  door het enkel plaatsgrijpen van één der bovenvermelde feiten het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden onverminderd haar recht op vergoeding van het reeds geleverde, alsmede onverminderd haar recht op vergoeding van rente, kosten en schade.

Artikel 17: Zekerheidsstelling en kredietwaardigheid.
1. Bij elke overeenkomst door of met Moods Collection  gesloten, geldt als ontbindende voorwaarde de onvoldoende kredietwaardigheid van wederpartij.
2. Wederpartij is verplicht om op eerste verzoek van Moods Collection  daartoe, zekerheid te stellen dat zij aan haar betalings- en/of andere verplichtingen zal voldoen.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 16 van deze voorwaarden, is Moods Collection  bevoegd haar verplichtingen op te schorten totdat afdoende zekerheid is gesteld.

Artikel 18: Toepasselijk recht en geschillen.
1. Op alle overeenkomsten door of met Moods Collection  gesloten, alsmede de uitvoering daarvan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn niet van toepassing evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake de koop van
roerende zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
3. Alle geschillen, ontstaan naar aanleiding van tussen partijen gesloten overeenkomsten, die niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch.

 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »